ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประกาศเปิดสถานศึกษาภาพรวมทั้งจังหวัด