การตรวจติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนพินิจวิทยา