การตรวจติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 ณ โรงเรียนดอนไชยวิทยา และโรงเรียนไชยชุมพลศึกษา