ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563