จัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ส่วนราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลำปาง