อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง การรับรู้ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในจังหวัด ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง