โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 4

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 มอบนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รุ่นที่ 4 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) สังกัดเทศบาลนครลำปาง จำนวน 80 คน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจใน ท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง