การสอบทานรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของกรมบัญชีกลาง

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ถ้ำทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย นางหัสยา พันหนูเทียน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ดำเนินการตามกิจกรรมการสอบทานรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ของกรมบัญชีกลางของวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจผลการประเมินารปฏิบัติงานด้านบัญชีของวิทยาลัยเทคนิคนครลำปางมีความถูกต้องน่าเชื่อถือโดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณดิษ วรรณโกฏิ ผู้อำนวยการนาย จักรพงษ์ เปี้ยปลูก รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินการในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์