ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางในการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ( Google Form) จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตอบแบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft8MgGp0_7RkswwKDYTeygBsJgbteavpj0K33143k0YkAKwQ/viewform?fbzx=-5133941893123404685

หรือ

https://www.facebook.com/PEO.Lamapang