เผยแพร่ โปรแกรม Profile โปรแกรมวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562-2564

เผยแพร่ โปรแกรม Profile โปรแกรมวิเคราะหคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562-2564

พัฒนาโปรแกรมโดย อ.ดร. สุรางค์ เตชะแก้ว Tel 085-0314849 Email : tanteynong@yahoo.com

Download : โปรแกรม Profile ป.6

Download : โปรแกรม Profile ม.3

Download : โปรแกรม Profile ม.6

ประชาสัมพันธ์โดย นายวสันต์ แปงจิตต์ (ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ลำปาง)

(ผู้รับผิดชอบโครงการ IFTE นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย)