การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือสำหรับการประเมินตนเอง ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือสำหรับการประเมินตนเอง ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมพระบาท 1 ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางเพื่อจัดทำเครื่องมือที่ส่งเสริมและพัฒนาตนเอง รวมถึงให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ การพัฒนาการศึกษา และการนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา