การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายบรรพ์​ ใสแจ่ม​ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายวินิจ ชัยสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านลูกเสือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และปลูกจิตสำนึกลูกเสือ เนตรนารีที่ดีเกี่ยวกับตนเองและสังคม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นคง และเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป