ลงพื้นที่ กำกับติดตามและประเมินผลหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาจังหวัดลำปาง ในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.)

นายบรรพ์​ ใสแจ่ม​ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.) ลงพื้นที่ กำกับติดตามและประเมิน ผลหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาจังหวัดลำปาง ในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาและภาคีเครือข่ายทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดลำปาง นำไปสู่การส่งเสริมสนับสนุน และต่อยอดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาทุกสังกัด มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ซึ่งในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ได้ลงพื้นที่กำกับ ติดตาม ณ สพม.ลำปาง ลำพูน ร.ร.อนุบาลแม่เมาะ วิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร.ร.วอแก้ววิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้างฉัตร สำนักงาน กศน.อำเภอห้างฉัตร สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 6 ร.ร.วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม และวิทยาลัยเทคนิคลำปาง