พิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้กระทำความดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในอนาคต ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญ ตลอดจนปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม มีความสามัคคี เป็นกำลังสำคัญของชาติ ต่อไป มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นของจังหวัดลำปาง จำนวน 7 คน ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง