ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิฯ

สำนักงาน ก.ค.ศ. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital performance Appraisal : DPA) โดยให้ยื่นสมัครด้วยตนเองทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. www.otepc.go.th ระบบรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

ขยายเวลารับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ