สวัสดีปีใหม่ 2565

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดลำปาง

จงอำนวยพรให้ท่านจงพบแต่ความสุขความเจริญ

ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บตลอดปี 2565 และตลอดไป