การประชุมชี้แจง การลงพื้นที่ตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการ ด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม) เขตตรวจราชการที่ 15

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระบาท 1 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมชี้แจง และหารือการดำเนินงานการเตรียมรับการตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564 และการเตรียมการประเมินคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้