ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการ TO BE NUMBER ONE คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มิถุนายน 2565
  • ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโครงการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศ ฯ สังกัด สพฐ. ปี 2565 คลิกที่นี่
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ คลิกที่นี่
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการลูกเสือ เนตรนารี จราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน เมษายน 2565
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประชุม กศจ. ครั้งที่ 4/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มีนาคม 2565
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการชุดการแสดง ฯ (TO BE NUMBER ONE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการสอบ ฯ (คัดกรองเชื้อโรคโควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัดสุสำนักงาน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ (TO BE NUMBER ONE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานการจัดการทดสอบ ฯ (O-NET) ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน มกราคม 2565 -ไม่มี-
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ธันวาคม 2564 -ไม่มี-
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2564 คลิกที่นี่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3/2565 คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2/2565 คลิกที่นี่
 • ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1/2565 คลิกที่นี่