ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง(นายบรรพ์ ใสแจ่ม) ได้มอบหมายให้นางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำปางและนางสาวชิดชล ตั้งสุขขีย์ศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย โดยนายจำลักษณ์ กันเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดได้ทราบถึงบทบาทหน้าของแต่ละหน่วยงานและนำข้อเสนอแนะในภาพรวมไปปรับปรุงการดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับกลุ่มเป้าหมาย (เครดิตรูปภาพFBสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง)