นวัตกรรม โครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นวัตกรรม โครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รางวัลระดับภาค

  1. ด้านการบริหาร

โรงเรียนเมืองมายวิทยา อ.เมืองลำปาง สังกัด สพม.ลำปาง-ลำพูน Link : Download นวัตกรรม

2. ด้านการเรียนการสอน

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ อ.งาว สังกัด สพม.ลำปาง-ลำพูน Link : Download นวัตกรรม

3.ด้่านนิเทศการเรียนการสอน

โรงเรียนอนุบาลสบปราบ อ.สบปราบ สังกัด สพป.ลำปาง เขต2 Link : Download นวัตกรรม