ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ AA ค่าคะแนน 100 คะแนนเต็ม

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยการนำของนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับ AA ค่าคะแนน 100 คะแนนเต็ม จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และได้ระดับ AA จำนวน 2 ปีซ้อน (ตั้งแต่ปี 2563 – 2564)