วันที่ 2 ของค่ายโครงการคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ประจำปี  2564

วันที่ 14-15 กันยายน 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นางบุญจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และบุคลากรในกลุ่มฯ ดำเนินการจัด โครงการคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ประจำปี  2564 โดยมี นายพงศ์กิตติ์ แก้วกิตติ ผู้อำนวยการโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังลาภิเษก เป็นประธาน ณ โรงเรียนโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังลาภิเษก อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ความเป็นมาของโครงการพอสังเขป ดังนี้ สืบเนื่องจาก

องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ที่ทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ประการ ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม (3) การมีงานทำ-มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี โดยการวางรากฐานการดาเนินชีวิต ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกระดับในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน อันจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน  มีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ได้รับการพัฒนาการคิดโดยใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง และมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมตามแนวทางของพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

         ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และครูผู้ควบคุมของ โรงเรียน โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จำนวน 120 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน

         ระยะเวลาการจัดโครงการใช้เวลา รุ่นละ  1 วัน รูปแบบกิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ ประกอบการจัดทำแบบทดสอบความรู้ โดยครอบคลุมกิจกรรมภายใต้พระบรม    ราโชบายด้านการศึกษา  ได้แก่  ความเข้าใจที่ดีต่อชาติบ้านเมือง ความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเรียนรู้พระราชกรณียกิจ ด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง –มีคุณธรรม  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง