การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2566 (ฉบับจัดทำคำขอ) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง