วันที่ 7- 9 ก.ย. 2564 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ประจำปี 2564 

      วันที่ 8 กันยายน 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน ในโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ความเป็นมาของโครงการ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงมีพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ที่ทรงมุ่งให้การศึกษาต้องสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน 4 ประการ ประกอบด้วย (1) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (2) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม (3) การมีงานทำ-มีอาชีพ และ (4) การเป็นพลเมืองดี นั้นกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต น้อมนำพระราโชบาย ด้านการศึกษามาเป็นหลักชัย ในการสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี และพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติ ตามรอยพระยุคลบาท และเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จัดทำโครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) ส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ ของพระราชวงศ์จักรี (2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง (3) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้นวัตวิถีของท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่น ชุมชนของตนเอง ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และครูผู้ควบคุมของ

1. โรงเรียนเถินวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

2. โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปางลำพูน

3. โรงเรียนวังทรายคำวิทยา (ปงวังอนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านปงถ้ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

ระยะเวลาการจัดโครงการใช้เวลา 1 วัน รูปแบบกิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ ประกอบการจัดทำแบบทดสอบความรู้ โดยครอบคลุมกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์, จิตอาสารักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น, การเป็นพลเมืองดีของสังคม และการมีอาชีพมีงานทำ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ทีมวิทยากรผู้บริหารโรงเรียนและครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเขต 3 โดยยึดหลัก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   อย่างเคร่งครัด