ตรวจติดตามการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่. 8  กันยายน 2564 นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้ นางธิดา  มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะตรวจติดตามการจ่ายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียน ณัฐบรรจงวิทยาและโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง เพื่อให้การดำเนินการจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด