กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์  ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ (ภาคและจังหวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบZoom Meeting จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 โดยมีผลงานตัวแทนของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นำเสนอผลงาน จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ ผลงานด้านผู้บริหาร ของ นางสาวกัณห์ญาวีพ์  ศิริน่าน ผอ.โรงเรียนบ้านสามขา ชื่อผลงาน การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านสามขา : การเรียนรู้ร่วมกันสไตล์ Samkha Way และผลงานด้านครูผู้สอนปฐมวัย ของ นางอนุศรา  อุดทะ ครูโรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ ชื่อผลงาน ผลของการใช้รูปแบบการเรียนแบบฮาร์ท (HEART Model) ที่มีต่อความสามารถด้านภาษาของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ได้มีผู้บริหาร ครูผู้สอนปฐมวัยและบุคลากรทางการศึกษาจากสังกัดต่างๆ เข้าร่วมการประชุมประมาณ 500 คน