ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับสถาบันคู่พัฒนา รวมถึงการเสริมสร้างกำลังใจในการบริหารจัดการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานงานเครือข่าย

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ คณะกรรมการนิเทศติดตาม ตรวจเยี่ยมห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยดำเนินการออกเยี่ยม ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาคู่พัฒนา รวมถึงการเสริมสร้างกำลังใจในการบริหารจัดการ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสานงานเครือข่าย อำนวยความสะดวก เพื่อร่วมพิจารณาปัญหา ให้การดำเนินงานของโรงเรียนร่วมโครงการ สามารถการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรงานอาชีพเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของสถานศึกษา  ในช่วง สภาวะปัจจุบัน การเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคระบาดติดเชื้อ ไวรัส โควิด 19 ณ โรงเรียนสบเมาะวิทยา/โรงเรียนสบป้าดวิทยา/โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

คณะกรรมการออกเยี่ยมสถานศึกษา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564

1. นายสุทธิพงษ์ ตุ้ยเต็มวงศ์  รองผู้อำนวยการ  วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ

2.  นางสุนิสา  เดชะวงศ์  ศึกษานิเทศก์   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

3. นายนพชัย   สิทธิ  ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 2

4. นายพงศ์สิษฐ์  สิริวราพงศ์ ศึกษานิเทศก์   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง