ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางรุ่งทิพย์   ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมาย นางจินดา   สุวรรณชัญ  ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564 มีผู้ประสงค์ยื่นขอรับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 279 ราย โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจำนวนที่จังหวัดลำปางได้รับจัดสรร 185 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting