ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม”

สามารถตรวจสอบรายชื่อ จาก Link นี้

https://obecmail-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/arjantom_obecmail_org/EcbsUw1PTU1NijXdZ3otBnwBSI8xdaHf7vyRHhY28xCFxw?e=P38m0q

และขอเชิญผู้เข้าร่วมการอบรม เข้ากลุ่มline เพื่อประสานงาน : ตาม linkและQrcode นี้

https://line.me/ti/g2/D4CX09uTueaPMGEymKe06g?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default