ประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพระบาท 3

        วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานดำเนินการ ประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

        คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 9(5) และ (6) คือ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา จึงได้กำหนดนโยบาย เกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพครู ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงกำหนดการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูทั่วไป

  2. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

  3. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ครูผู้สอนดีเด่นให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีคุณภาพในการจัดการเรียนรู้

  4. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน

5. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ทางวิชาชีพต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาสามารถเสนอผลงานรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2564 แบ่งออกเป็น 12 ประเภท ดังนี้

1. ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น

2. ครูผู้สอนประถมศึกษาดีเด่น

3. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น

4. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

5. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมดีเด่น

6. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาดีเด่น

7. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น

8. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพดีเด่น

9. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ)

10. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น

11. ครูผู้สอนการศึกษาพิเศษและการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วมดีเด่น

12. ครูผู้สอนอาชีวศึกษาดีเด่น (ปวช.)

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้รับมอบหมายให้ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด  ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากทุกสังกัด ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด การอาชีวศึกษาจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (โรงเรียนกีฬาจังหวัด) วิทยาลัยชุมชน และโรงเรียนสาธิตในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา จำนวนไม่เกิน 20 คน พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาครูทุกสังกัดในจังหวัด ตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศฯ เหลือประเภท/กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน เพื่อเสนอผลการคัดเลือกไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเพื่อคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป