ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2564

 23 มิ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดลำปาง ร่วมหารือวางแผนการจัดอัตรากำลังให้เป็นไปตามเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ. กำหนด เพื่อสามรถนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรด้านบริหารอัตรากำลัง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำปาง เขต 1 เขต2 เขต3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง