เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้รับมอบหมายจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการประสานและจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยเริ่มฉีดวัคซีน รอบแรกตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมาย นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นำทีมบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน พร้อมครูและบุคลากรในสถานศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง