ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พร้อมกันนี้ได้บันทึกลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยท่านบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และนางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พร้อมกันนี้ได้บันทึกลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2564) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง