นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน และ การดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะที่ 1 ประกอบด้วย 1. นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2. นางสุนิสา เดชะวงศ์ 3. นางสาวปรียาดา ติ๊บตึง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน และ การดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายชื่อ ร.ร. ที่ออกตรวจ 1.โรงเรียนพินิจวิทยา อ.เมืองลำปาง 2.โรงเรียนสุนทรศึกษา อ.แม่ทะ 3.โรงเรียนผดุงรัตน์วัสันฐาน อ.แม่ทะ 4.โรงเรียนอักษรศิลป์ อ.เถิน 5.โรงเรียนอนุบาลปรียาวรรณ อ.เถิน 6.โรงเรียนศรีสุนทรศีลวิสุทธิ์ อ.เถิน จ.ลำปาง