นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน และ การดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะที่ 1 ประกอบด้วย 1. นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม พัฒนาการศึกษาเอกชน 2. นางสุนิสา เดชะวงศ์ 3. นางสาวปรียาดา ติ๊บตึง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน และ การดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนวิชานารี และโรงเรียนไตรภพวิทยา