ประชุมคณะกรรมการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค รัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการสรุปผลการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามตัวชี้วัดที่ 9 ด้านการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง