รายชื่อ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC) สามารถเปิดทำการเรียนการสอนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ได้

รายชื่อ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC) สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 รายละเอียดตามด้านล่างนี้

1.สังกัด สพป.ลป 1

2.สังกัด สพป.ลป 2

3.สังกัด สพป ลป 3

4.สังกัด สพม. ลป. ลพ.

5.สังกัด ศูนย์การศึกษาพิเศษ ลป.

6.สังกัด อปท.ลป.

7.สังกัด พระพุทธศาสนา ลป.

8.สังกัด กศน. ลป.

9.สังกัด โรงเรียนเอกชน ลป.