Category: กลุ่มอำนวยการ

ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานศ...

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษา โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิก...

ประชุมติดตามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา ...

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจความเรียบร้อยเพื่อวางแผนการพัฒนาค่ายลูกเสืออำเภอห้างฉัตรและค่ายลูกเสือหนองกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 นายสุทิ...

ตรวจสอบความเหมาะสมและความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องประกอบของโรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 9เมษายน 2564 นายบรรพ์ ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ...