Category: ข่าวสาร กิจกรรม

ประกาศชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ภาค ก ภาค ข ในวันเสาร์ที่ 24 เม.ย. 2564 และภาค ค ในวันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย. 2564

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจความเรียบร้อยเพื่อวางแผนการพัฒนาค่ายลูกเสืออำเภอห้างฉัตรและค่ายลูกเสือหนองกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 นายสุทิ...

ตรวจสอบความเหมาะสมและความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องประกอบของโรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 9เมษายน 2564 นายบรรพ์ ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ...

ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน/การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้...

คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา ...