Category: ข่าวสาร กิจกรรม

ศธจ.ลำปาง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายบรรพ์ ใส...

การอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่ประชาชน หน่วยงานทางปกครอง และเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 บุคลากรสำนั...

การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายบรรพ์ ใส...