Category: ข่าวสาร กิจกรรม

ประชุมคณะทำงานเลขานุการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลำปางในการพิจารณากรอบการดำเนินงานฯ ระยะที่ 3 และพิจารณาการเตรียมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดลำปาง

ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวล...

เน้นย้ำ ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยขอให้เข้าตรวจสอบสถานะการรับสมัครในระบบการรับสมัครครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564

แจ้งผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัด ส...

ประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พร้อมกันนี้ได้บันทึกลงนามข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 ...

นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน และ การดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 – 10 มิถุนายน 2564 ...

ประกาศ กศจ.ลำปาง ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภท Premium รุ่นที่ ๖

ประกาศ กศจ.ลำปาง ผลการคัดเลือกนักศ...

นิเทศ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอน และ การดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 นายบรรพ์ ใส...

ร่วมประชุมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. และกำหนดการลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

               วันที่ 8 มิถุนายน 2...

คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภท Premium รุ่นที่ ๖

        วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ....