Category: จดหมายข่าว

ประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ระดับภาค

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา...

ออกตรวจความเหมาะสมและความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประกอบ ของโรงเรียน ภูมินทร์บริบาล ลำปาง

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานศ...

ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี หลักสูตรศึกษาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานศ...

ประชุมติดตามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา ...

เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ลงพื้นที่สำรวจและตรวจความเรียบร้อยเพื่อวางแผนการพัฒนาค่ายลูกเสืออำเภอห้างฉัตรและค่ายลูกเสือหนองกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 นายสุทิ...

ตรวจสอบความเหมาะสมและความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องประกอบของโรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 9เมษายน 2564 นายบรรพ์ ...