Category: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร ตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

     &nbs...

ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน/การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้...

“งานนวัตกรรมทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดลำปาง” Lampang Educational Innovation” ภายใต้โครงการ Innovation For Education (IFTE)

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา ...

กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาจังหวัดลำปาง

วันที่ 12-15 มกราคม 2564 นายบรรพ์ ...

รายงานการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)   เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น

รายงานการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น

Download เนื้อหาได้ที่ : https://o...

วันที่ 22 กันยายน 2563 คณะกรรมการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ณ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมและโรงเรียนแม่ทะวิทยา สังกัด สพม.เขต 35

ร่วมบรรยาย พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ 2559

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 0...