Category: กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ประชุมผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 &...

การประกวดสื่อออนไลน์สร้างสรรค์ “เยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำป...

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์​เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26​ มิถุนายน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้​ ประชาสัมพันธ์​ให้เด็กและเยาวชน​ ประชาชน​ ได้เห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายบรรพ์ ใ...

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร ตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

     &nbs...

ดำเนินการตรวจสอบการรับนักเรียนของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ศึกษาธิ...

รายชื่อ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC) สามารถเปิดทำการเรียนการสอนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ได้

รายชื่อ โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประ...

ประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางร่วมกันในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานศึกษารองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 0...

ลงพื้นที่ฯ สอบข้อเท็จจริงราษฎรในพื้นที่อำเภอสบปราบ และอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ซึ่งได้ ขอพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา

     &nbs...

ประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ระดับภาค

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา...