Category: กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ประชุม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดลำปาง ครั้งที่  1/2564

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น...

ประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/วิทยาลัยอาชีวศึกษา ในจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา ...

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร ตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

     &nbs...

ประชุมคัดเลือก พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา / รางวัลเสมาพิทักษ์ 2564

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 13....

อบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๔

    วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 นา...

ประชุมขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564

     วันที่ 16...

ประชุมหารือวางแผนในการจัดกิจกรรมนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษาจังหวัดลำปาง 15/2/2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นา...

ประชุมเตรียมการโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด (๙๙ปี ยุวกาชาดไทย)

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น...