Category: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ออกตรวจความเหมาะสมและความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องประกอบ ของโรงเรียน ภูมินทร์บริบาล ลำปาง

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำนักงานศ...

คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่องเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ จังหวัดลำปาง

ตรวจความเหมาะสมความพร้อมของอาคารเรียน สถานที่ ห้องเรียน บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนมวยไทยเบิกฤกษ์ยิม 7/10/2563

การประชุมสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

วันที่ 23-25 กัันยายน 2563 สำนักงา...

ร่วมนมัสการขอบคุณพระเจ้า ในโอกาสที่ทรงนำในการพัฒนา และปรับปรุงโรงเรียนในทุกด้าน ณ Mackenzie Hall ชั้น 2 อาคารวงศ์พรหมมินทร์อนุสรณ์ โรงเรียน เคนเน็ตแม็คเคนซี

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จัดอบรมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      “รวมพลังยกระดับ O-NET และคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด” ณ ห้องประชุม อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วิทยากรโดย อาจารย์ทนง โชติสรยุทธ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดอบรมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “รวมพลังยกระดับ O-NET และคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด” ณ ห้องประชุม อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วิทยากรโดย อาจารย์ทนง โชติสรยุทธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางจัดอบรมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  “รวมพลังยกระดับ O-NET และคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด” ณ ห้องประชุม อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วิทยากรโดย อาจารย์ทนง โชติสรยุทธ์ 15 สิงหาคม 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางจัดอบรมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “รวมพลังยกระดับ O-NET และคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด” ณ ห้องประชุม อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วิทยากรโดย อาจารย์ทนง โชติสรยุทธ์ 15 สิงหาคม 2563

นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมด้วยคณะ ออกตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 27 โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนเอกชนในสังกัด ได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับให้ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ และคำสั่งต่อไป

วันที่ 1 , 2 กรกฎาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ ในวันเปิดภาคเรียน 1 /2563  ณ โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสัณฐาน อำเภอแม่ทะ  โรงเรียนสุนทรศึกษา อำเภอแม่ทะ และโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง

วันที่ 1 , 2 กรกฎาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ ในวันเปิดภาคเรียน 1 /2563 ณ โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสัณฐาน อำเภอแม่ทะ โรงเรียนสุนทรศึกษา อำเภอแม่ทะ และโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง