Category: กลุ่มนโยบายและแผน

ร่วมประชุมจัดทำเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลทางการศึกษาและเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาฯ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  นายบรรพ์ ใส...

อบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร ตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

     &nbs...

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศประกอบการวางแผนการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 15/2/2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เว...

การศึกษา ร่วมเสวนาในหัวข้อ “กลไกความร่วมมือในพื้นที่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”

     วันศุกร์ท...

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดลำปาง 21/1/2564

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น...