Category: กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศประกอบการวางแผนการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 15/2/2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เว...

การศึกษา ร่วมเสวนาในหัวข้อ “กลไกความร่วมมือในพื้นที่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”

     วันศุกร์ท...

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดลำปาง 21/1/2564

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น...

การประชุมสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

วันที่ 23-25 กัันยายน 2563 สำนักงา...

การประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล